Praktické cvičení z biochemie na PřF UP Olomouc

Dne 12. 6. 2012 se studenti 3. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět Seminář FCh, zúčastnili praktického cvičení v laboratoři katedry Biochemie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc - Holice.

Toto cvičení proběhlo ve spolupráci s pedagogy katedry Biochemie, kterým patří velké poděkování za organizaci a přípravu této zdařilé akce – především paní doc. Ludmile Zajoncové, která nám cvičení umožnila realizovat v rámci projektu ESF Přírodní vědy 21. století.

Docent Petr Tarkowski připravil velmi zajímavé pokusy z oblasti biochemie, které není možno ve školní laboratoři vzhledem k přístrojovému vybavení a speciálním chemickým činidlům možné provádět.

Úlohy byly následující:

  1. Stanovení lipofilních listových barviv pomocí adsorpční chromatografie – výsledkem byl chromatogram, kde bylo patrné rozdělení barviv: chlorofyl, lutein, karoten a další.
  2. Stanovení proteinů metodou Bradfordové – založeno na stanovení proteinů získaných spektrofotometrickým měřením, výsledky studenti zpracovali graficky a koncentraci albuminu stanovili z kalibrační přímky.
  3. Homogenizace rostlinného materiálu pomocí tekutého dusíku a stanovení proteinů v homogenátu – bylo velmi působivé vidět, co dělá kapalný dusík s rostlinným materiálem.
  4. Stanovení pH roztoků – cílem bylo a) určení pH připravených roztoků pomocí pH papírku a pomocí přírodního indikátoru, b) stanovení pH neznámých roztoků pomocí pH metru.

Studenti se naučili mimo jiné odměřovat malá kvanta pomocí Pasteurovy pipety, pracovali s různými přístroji např. s centrifugou, spektrofotometrem, vortexem atd. Při práci si počínali velmi dobře a úkoly, které jim byly přiděleny, bez problému zvládli.

Akce se zúčastnili tito studenti: Adam Čechura, Jan Dvořáček, David Hrachovina, Kamil Kotrle, Patrik Machala, Kamila Sittová, Veronika Šťastná, Marie Turková a Zuzana Vaňková.

Podívejte se na fotogalerii.